Obchodní podmínky

obchodní společnosti HROCH group s.r.o.

se sídlem Buničitá 756/6, 739 32 Vratimov

identifikační číslo: 27827089

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C, vložka 52805 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: http://eshop.hrochgroup.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti HROCH group s.r.o., se sídlem Buničitá 756/6, 739 32 Vratimov,  identifikační číslo: 27827089, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C, vložka 52805 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://eshop.hrochgroup.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://eshop.hrochgroup.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. V případě, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, vztahují se na tento právní vztah pouze ta ustanovení obchodních podmínek, která se netýkají spotřebitele, tak jak je tento pojem definován právním řádem České republiky.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. V případě smluv se spotřebitelem lze ustanovení odchylná od obchodních podmínek sjednat jen tehdy, pokud si to strany výslovně ujednají.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uživatelský účet

1.6. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.7. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

1.9. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.10. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok  nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy či obchodních podmínek.

1.11. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. Nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření kupní smlouvy

1.12. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, s výjimkou nákladů spojených s balením a dodáním zboží, které jsou kupujícímu zobrazeny až při přechodu do „Pokladny“. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

1.13. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

1.14. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 • informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

1.15. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

1.16. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.17. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.18. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména, nikoli však výlučně, s osobami, které dříve porušily kupní smlouvu či obchodní podmínky.

1.19. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám a neliší se od základní sazby.

Cena zboží a Platební podmínky

1.20. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese HROCH group s.r.o., Buničitá 756/6, 739 32, Vratimov

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5403565359/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)

 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému

 • bezhotovostně platební kartou

 • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

1.21. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží a daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy účinnými na území České republiky ve výši 21%. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží a daň z přidané hodnoty.

1.22. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

1.23. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.24. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 1.16), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

1.25. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.26. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Ustanovení článku 1.27. až 1.36. platí jen pro smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem.

Právo odstoupit od smlouvy

1.27. Kupující má právo odstoupit ve lhůtě 14 dní od uzavření kupní smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího vrátí prodávající kupujícímu po řádném vrácení zboží nebo prokázání zaslání zboží zpět prodávajícímu, zaplacenou kupní cenu sníženou o rozdíl mezi vynaloženými náklady na dodání zboží a uhrazení kupní ceny a nákladů na nejlevnější dodání zboží, a to do 14 dnů od odstoupení převodem na účet kupujícího.

1.28. Máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, nebo v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží, nebo v případě uzavření kupní smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží.

1.29. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat obchodní společnost HROCH group s.r.o., se sídlem Buničitá 756/6, 739 32 Vratimov, adresa elektronické pošty info@hrochgroup.cz , telefon +420 558 669 031, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.30. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

1.31. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

1.32. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

1.33. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese obchodní společnosti HROCH group s.r.o., se sídlem Buničitá 756/6, 739 32 Vratimov. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Náklady spojené s vrácením zboží

1.34. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží. V případě, že to vylučuje povaha zboží (např. dodání vzrostlých sazenic stromů, apod.), je kupující povinen využít jiné služby než služby poštovní přepravy. Tyto náklady na přepravní služby odhaduje prodávající, že nepřekročí částku 2.000,-Kč. Ve výjimečných případech (dodávka vzrostlých stromů, apod.) bude kupující na násobné překročení nákladů upozorněn.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

1.35. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží,včetně jeho funkčnosti.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

1.36. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je na konci těchto obchodních podmínek

Přeprava a dodání zboží

1.37. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.38. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši Kč 100 (slovy: jedno sto korun českých) za jeden den, náklady zpětného zaslání zboží prodávajícímu a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

1.39. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.40. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Odpovědnost za vady

1.41. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí těmito obchodními podmínkami, reklamačním řádem, dále obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanovení § 2165 zákona č. 89/2012 Sb., jakožto i jinými rozhodnými právními předpisy.

1.42 Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající zboží, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení.

1.43. Prodávající neposkytuje záruku za jakost zboží.

1.44. Dobu trvání odpovědnosti prodávajícího za vady nelze zaměňovat za životnost rostlin. Kratší životnost (například u jednoletých rostlin nebo u letniček) nelze považovat za vadu a nelze ji jako takovou reklamovat. Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za vady či škody:

• vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod způsobených v důsledku neodborného používání zboží,

• na zboží způsobené vnějšími vlivy (krupobití, povodně, změny počasí – úpal, mráz apod.), látkami škodlivého charakteru a chybnou manipulací,

• na rostlině, která odumřela v důsledku nedokonalé péče (např. nedostatečnou zálivkou, absencí nebo přemírou hnojení či v důsledku neodborného tvarování),

• v případě odcizení či mechanického poškození zboží kupujícím, třetí osobou nebo zvířaty,

• v případě, že rostliny nebyly odborně vysázeny,

• v případě, že rostliny nebyly vysázeny do klimatických a půdních podmínek, které vyžadují,

• v případě, že rostliny nebyly odborně ošetřovány,

• v případě, že rostliny byly po přechodu nebezpečí na zboží napadeny škůdci nebo chorobami.

1.45. Při reklamaci je nutné předložit prodejní doklad s datem a cenou nákupu. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada projeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace.

1.46. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

1.47. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

1.48. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny HROCH group s.r.o., se sídlem Buničitá 756/6, 739 32 Vratimov.

Zvláštní ujednání o odpovědnosti při prodeji zboží spotřebiteli 1.49. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.50. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

1.51. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Při koupi již použitého zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 12 měsíců od převzetí.

1.52. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. 1.49. , může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1.53. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.54. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem a právy na ochranu průmyslového vlastnictví. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

1.55. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

1.56. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826, odst. 1, písm. e) občanského zákoníku.

1.57. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1.58. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.59. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a datum narození (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.60 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

1.61. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.62. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.63. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.64. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

1.65. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.58) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

1.66. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

1.67. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Doručování

1.68. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

1.69. Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

Závěrečná ustanovení

1.70. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.71. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolávání. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad a Česká obchodní inspekce.

V případě, že vznikne spor mezi prodávajícím a kupujícím, a tento se nepodaří vyřešit dohodou, je prodávající oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, která je oprávněna k vedení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Bližší informace jsou dostupné na https://adr.coi.cz/cs.

1.72. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.73. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

1.74. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování HROCH group s.r.o., Buničitá 756/6, 739 32 Vratimov, Česká republika, adresa elektronické pošty info@hrochgroup.cz , telefon +420 558 669 031.

ÚČINNOST

1.75. Tyto obchodní podmínky nabyly účinnosti dne 30.11.2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát: HROCH group s.r.o., se sídlem Buničitá 756/6, 739 32 Vratimov, adresa elektronické pošty info@hrochgroup.cz , telefon +420 558 669 031

- Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

- Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.